General Conditions

1. Aansprakelijkheid van de fabrikant:

Als reseller van IT-cybersecurity producten en diensten willen wij benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten of gebreken in de producten die wij aanbieden. Wij fungeren slechts als tussenpersoon en adviseren onze klanten bij de selectie en aanschaf van producten van gerenommeerde fabrikanten. In geval van technische problemen, gebreken of garantiekwesties dient de klant rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.

 

2. Advies en consultancy:

Wij bieden onze diensten aan als IT-cybersecurity adviseur en consultant. Onze rol is om deskundig advies te verstrekken, best practices te delen en onze klanten te begeleiden bij het implementeren van geschikte beveiligingsoplossingen. Wij streven ernaar om betrouwbare en hoogwaardige adviezen te leveren, gebaseerd op onze kennis en expertise in de branche.

3. Aankoop en verkoop van diensten: Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op het inkopen en verkopen van IT-cybersecurity diensten. Wij verdienen ons geld door deze diensten aan onze klanten te leveren. Hoewel wij ons uiterste best doen om hoogwaardige diensten te leveren, kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de prestaties of resultaten die kunnen worden behaald. Elke implementatie en gebruik van de diensten blijft de verantwoordelijkheid van de klant.

 

4. Juridische verantwoordelijkheid:

Wij streven ernaar om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot IT-cybersecurity. Het is echter belangrijk op te merken dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor naleving en juridische kwesties bij de klant ligt. Wij raden onze klanten aan om onafhankelijk juridisch advies in te winnen om te zorgen voor volledige naleving van alle toepasselijke wetten en voorschriften.

 

5. Beperking van aansprakelijkheid:

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de producten die wij aanbieden, inclusief eventuele verlies van gegevens, winst, reputatie of bedrijfsvoering. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze klanten hebben betaald voor de desbetreffende diensten.

Natuurlijk! Hier is aanvullende tekst voor jouw IT-cybersecurity bedrijf:

 

6. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming:

Wij nemen de bescherming van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens zeer serieus. Bij het verlenen van onze diensten zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens te waarborgen. Wij zullen geen vertrouwelijke informatie delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, tenzij wettelijk vereist.

 

7. Intellectuele Eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons geleverde diensten, inclusief documentatie, rapporten, adviezen, software en andere materialen, blijven ons eigendom of van onze licentiegevers. Het is de klant niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming deze materialen te kopiëren, wijzigen, reproduceren, distribueren of openbaar maken.

 

8. Opzegging en Beëindiging:

Zowel wij als de klant hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn zoals vermeld in de individuele overeenkomst. Bij beëindiging dienen beide partijen alle wederzijdse verplichtingen na te komen en eventuele openstaande betalingen te voldoen.

 

9. Geschillenbeslechting:

In geval van een geschil tussen ons en de klant zullen we ons inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het rechtsgebied waar ons bedrijf is gevestigd.

 

10. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:

 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden na schriftelijke kennisgeving aan de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden.

 

11. Onderhoud en Ondersteuning:

 Wij bieden optioneel onderhouds- en ondersteuningsdiensten aan voor de geleverde IT-cybersecurity oplossingen. Deze diensten omvatten het installeren van updates, het verhelpen van bugs en het bieden van technische ondersteuning. De specifieke voorwaarden en kosten voor deze diensten worden apart overeengekomen met de klant.

 

12. Vertrouwelijkheidsovereenkomst:

 Indien nodig kunnen wij een afzonderlijke vertrouwelijkheidsovereenkomst opstellen om de vertrouwelijkheid van specifieke informatie of bedrijfsgeheimen te waarborgen. Deze overeenkomst regelt de vertrouwelijke behandeling van dergelijke informatie en de beperkingen met betrekking tot het delen ervan.

 

13. Overmacht:

 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging, storing, uitval of gebrek in de uitvoering van onze diensten als gevolg van overmachtssituaties, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen of onvoorziene gebeurtenissen die buiten onze controle vallen.

 

14. Toepasselijk recht:

 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen ons en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

 

15. Volledige Overeenkomst:

Deze algemene voorwaarden, samen met eventuele aanvullende overeenkomsten of contracten die schriftelijk zijn overeengekomen tussen ons en de klant, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen beide partijen met betrekking tot de geleverde diensten.

Zeker! Hier is nog meer tekst voor jouw IT-cybersecurity bedrijf:

 

16. Beperking van Aansprakelijkheid:

 Wij streven ernaar om onze diensten met de grootste zorg en professionaliteit aan te bieden. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze diensten te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winstderving, reputatieschade of bedrijfsonderbreking.

 

17. Derde Partijen:

 Indien wij bij het verlenen van onze diensten gebruik maken van producten, software of diensten van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige gebreken, fouten of schade veroorzaakt door deze derden. Klanten dienen de garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten of leveranciers te raadplegen.

 

18. Geheimhouding en Privacy:

 Wij respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten. Alle informatie die tijdens de samenwerking wordt uitgewisseld, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij wettelijk vereist. Onze Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en is beschikbaar op onze website.

 

19. Duur van de Overeenkomst:

 De duur van onze samenwerking wordt bepaald in de individuele overeenkomst tussen ons en de klant. Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes, tenzij een van beide partijen schriftelijk opzegt met inachtneming van de opzegtermijn.

 

20. Volledige Overeenkomst:

Deze algemene voorwaarden, samen met eventuele aanvullende overeenkomsten, vormen de volledige overeenkomst tussen ons en de klant en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van onze diensten.

We raden aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen en bij eventuele vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt de klant in met de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in dit document.

IT-Cyberdefence